SLO ENG

Vrazov trg 2
1104 Ljubljana
Slovenija

telefon: +386 1 543 7700
Faks: +386 1 543 7701
e-pošta:

Natisni Nastavitve

Katalog informacij javnega značaja

 

1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv zavoda: Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta
Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana
Telefon: 01 543 7700, Fax: 01 543 7701
Spletna stran: http://www.mf.uni-lj.si/
Odgovorna uradna oseba: Prof. dr. Dušan Šuput, dekan
Datum prve objave kataloga: 19. 1. 2010
Datum zadnje spremembe: 21.8.2013
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: http://www.mf.uni-lj.si/

 

 

2. Splošni podatki o zavodu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga

2.a Organigram in podatki o organizaciji zavoda

Kratek opis delovnega področja zavoda:
UL Medicinska fakulteta (v nadaljevanju UL MF), katere ustanovitelj je Republika Slovenija, je visokošolski izobraževalni in znanstveno-raziskovalni zavod, je članica Univerze v Ljubljani, ki v skladu s predpisi, Odlokom o preoblikovanju Univerze v Ljubljani, Statutom UL ter Pravilnikom o organizaciji in delovanju UL MF, izvaja nacionalni program visokega šolstva in nacionalni raziskovalni program na področju biomedicine.
UL MF izvaja tudi strokovno zdravstveno dejavnost, razvojno in svetovalno, v skladu z določili Statuta UL, avtonomno v svojem imenu in za svoj račun.
Dodiplomsko in podiplomsko izobraževanje, strokovno izpopolnjevanje in usposabljanje ki ga organizira in izvaja fakulteta z ISCED-ovo klasifikacijo (UNESCO, november 1997) razvrščeno v študijsko področje Zdravstvo 72 (medicina, dentalna medicina, biomedicina).
Znanstveno raziskovalno delo se izvaja kot del oziroma podlaga za pedagoški proces in v okviru raziskovalnih programov, temeljnih, aplikativnih, razvojnih in drugih projektov.

DODIPLOMSKI ŠTUDIJ
UL MF izvaja dva enovita magistrska študijska programa II. stopnje in sicer:

 • program Medicine
 • program Dentalne medicine.

PODIPLOMSKI ŠTUDIJ
UL MF sodeluje pri Interdisciplinarnem doktorskem študijskem programu Biomedicina, ki ga organizira UL v sodelovanju s štirimi drugimi članicami UL in tremi raziskovalnimi inštituti.
UL MF sodeluje pri Interdisciplinarnem doktorskem študijskem programu Statistika, ki ga organizira UL v sodelovanju s šestimi drugimi članicami UL.
UL MF sodeluje pri Interdisciplinarnem doktorskem študijskem programu Varstva okolja, ki ga organizira UL v sodelovanju skupaj z dvanajstimi članicami UL.

 

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot:

 

 

Organigram zavoda: Organizacijska shema

2.c Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij

Pristojna oseba:

2.d Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov )

Notranji predpisi:

 

 

Državni predpisi:

 

 • Nacionalni program visokega šolstva Republike Slovenije
 • Zakon o zavodih
 • Zakon o visokem šolstvu
 • Odlok o preoblikovanju UL Uredba o javnem financiranju visokošolskih in drugih zavodov, članic univerz, od leta 2004 do leta 2008
 • Zakon o računovodstvu
 • Zakon o splošnem upravnem postopku
 • Zakon o strokovnih in znanstvenih naslovih
 • Zakon o delovnih razmerjih
 • Zakon o javnih uslužbencih - prvi del
 • Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
 • Zakon o varstvu osebnih podatkov
 • Zakon o knjižničarstvu Kolektivna pogodba za negospodarstvo
 • Zakon o priznavanju in vrednotenju izobraževanja
 • Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja
 • Zakon o varstvu in zdravju pri delu
 • Zakon pred varstvom pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti Kolektivna pogodba za dejavnost zdravstva in socialnega varstva
 • Kolektivna pogodba za znanstveno-raziskovalno dejavnost

 

Predpisi EU:

Izobraževanje

 

 

Program "Socrates"

 

 

Šesti okvirni program

 

 

2.e Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)

Predlogi predpisov: /

2.f Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Seznam strateških in programskih dokumentov:
 • Poslanstvo UL
 • Strategija UL za obdobje 2006-2009 objavljeno na: http://www.uni-lj.si/Univerza/

2.g Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

 
Vrste postopkov:
 • prijavno sprejemni postopek za vpis v višje letnike visokošolskega študija
 • postopek priznavanja in vrednotenja izobraževanja
 • postopek volitev v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev s habilitacijskih področij UL MF

2.h Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

Seznam evidenc:

 

 • Evidenca prijavljenih kandidatov za vpis in vpisanih študentov
 • Osebni karton študenta
 • Evidenca zapisnikov o izpitu
 • Evidenca o diplomantih
 • Evidenca o nostrifikacijah tujih diplom
 • Evidenca o priznavanju izobrazbe
 • Evidenca uporabnikov knjižnice UL MF
 • Evidenca o raziskovalcih
 • Evidenca o zaposlenih delavcih
 • Evidenca o osebnih prejemkih
 • Evidenca o poškodbah pri delu

 

2.i Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Popis nepremičnin, ki jih uporablja UL MF za izvajanje pedagoškega, raziskovalnega in strokovno zdravstvenega dela
 • Poslovna stavba Vrazov trg 2, Ljubljana
 • Poslovna stavba Korytkova trg 2, Ljubljana
 • Poslovna stavba Zaloška 2, Zaloška 4, Zaloška 7, Zaloška 9, Ljubljana
 • Poslovna stavba Poljanska 58, Ljubljana
 • Poslovna Stavba Linhartova 51, Ljubljana
 • Poslovna stavba Šlajmerjeva 3, Ljubljana

2.j Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov

Vsebinski sklopi:

 

 

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij: Večina informacij je dostopna preko spleta http://www.mf.uni-lj.si/ ob vsakem času. Informacije so fizično dostopne vsak delavnik, v dopoldanskem času na tajništvu UL MF.

 

 

4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja
 1. o postopku za izvolitev v pedagoške nazive
 2. študijski pogoji
 3. o priznavanju izobraževanja
 4. o šolnini in drugih cenah storitev
Vrazov trg 2, 1104 Ljubljana, Slovenija -- telefon: +386 1 543 7700, faks: +386 1 543 7701 -- e-pošta:

Vse pravice pridržane.

Creatoor Group izdelava spletnih strani